Kumite

kumite Kumite betekent "samenkomen van de handen" en staat dus voor al het partnerwerk binnen het Karate-do. We spreken in het algemeen over partner trainingsvormen, daar je in de oefenvormen niet werkt met een tegenstander, maar met een medekarateka die jou helpt te groeien en beter te worden. Binnen alle Budo-disciplines is het gebruikelijk om samen te werken naar groei en ontwikkeling. Onder Kumite vallen mijn inziens alle mogelijk partnervormen waarin applicaties van technieken worden toegepast. Dat betekent dus een zo compleet mogelijke integratie van de applicaties van technieken! Kumite welke als sport wordt toegepast heeft enerzijds absoluut haar toegevoegde waarde en specialisme, maar is anderzijds erg beperkt vanuit de enorme diversiteit aan technieken en vormen welke het Karate kent. Het mag duidelijk zijn dat Kihon (basis/fundament), Kata (vorm) en Kumite (partnerwerk) een integraal geheel zijn in het Karate-do.

De meeste Japanse stijlen kennen didactisch de aanvang met éénstaps en meerstaps basisvormen. Vaak zijn deze benoemd als Kihon Ippon Kumite (1-staps), Sanbon Kumite (3-staps) of Gohon Kumite (5-staps). Meestal worden deze gezien als beginners Kumite, maar dat doet deze oefeningen veel te kort naar mijn mening. Met name de Kihon Ippon Kumite hebben veel praktische trainingswaarde. De vormen zijn eenvoudig, kort en effectief!

Een aantal trainingsvormen van Kumite welke in het Shito-ryu Karate-do voorkomen zijn hieronder nader toegelicht.

 

Ippon Kumite

Ippon Kumite betreffen partnervormen tegen een enkelvoudige aanval. Deze worden het meeste toegepast in trainingen. Ook in andere ongewapende Japanse krijgskunsten komt dit het meeste voor. Je krijgt een aanval en leert op verschillende manieren hiermee om te gaan. De éénstaps Kumite met als doel het aanleren en polijsten van het fundament (de basistechnieken) noemen we Kihon Ippon Kumite. Let op, het eigen maken van het fundament in Kumite is het totaal van fysieke technieken, timing, afstand en positie. Dat vergt veel trainingsuren en kritische aandacht. Je kunt ook hierin diverse principes en verplaatsingsrichtingen toepassen. In het Shito-ryu Karate-do zijn 5 principes expliciet benoemd onder "Uke no Gogenri" en de verplaatsingsrichtingen zijn benoemd onder "Tenshin Happo". Verderop zijn beide nader toegelicht.

 

Yakusoku Kumite

Yakusoku Kumite zijn afgesproken partnervormen. In feite zijn dit Kata. Het Shito-ryu Karate-do kent vanuit de grondlegger Mabuni Kenwa één serie Yakusoku Kumite. Dit zijn 5 afgesproken Kumite vormen met elementen uit de overeenkomstige 5 Pinan Kata. Deze serie wordt ook wel Pinan Hokei Kumite genoemd. Hokei betekent evenals Kata: "vorm".

Vooral karatestijlen met veel Japanse invloeden uit het Jujutsu of Aikijutsu kennen meerdere Yakusoku Kumite. Yakusoku Kumite zijn Kata met partner welke pedagogisch heel gebruikelijk zijn in de klassieke Japanse krijgskunsten. Het Jujutsu en Aikijutsu zijn historisch voortgekomen uit de gewapende Japanse martiale krijgskunsten. Deze scholen kennen veel kata met partner, wat we in het Karate kunnen definiëren als Yakusoku Kumite. Het Wado-ryu Karate is het bekendste voorbeeld van een Karatestijl met Yakusoku Kumite als gevolg van de invloeden van het Japanse Jujutsu.

In onze dojo werken we ook met Yakusoku Kumite voor het aanleren en meer eigen maken van een aantal (Aiki)Jujutsu technieken. Deze zijn niet specifiek Shito-ryu Karate-do, maar ik geloof in Yakusoku Kumite als het gaat om het leren en ontwikkelen van techieken. In onze trainingen komen dus ook een aantal vaste partnervormen terug voor het leren werpen (nage waza) als ook basisvormen tegen mesaanvallen (tanto dori).

 

Bunkai Kumite

bunkai Bunkai Kumite in Karate betreffen partnervormen als gevolg van de analyse van Kata. Kata en Kumite zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Kata zitten technieken, vormen en principes die je als het ware zonder partner traint. Het analyseren van deze vormen en principes is Bunkai. Bunkai is een belangrijke link naar traditioneel Karate. Kata was oorspronkelijk de encyclopedie van deze gevechtskunst welke van generatie op generatie (of in kleine groepen) werd doorgegeven. Het is bekend dat Kata om verschillende redenen de nodige modificaties hebben gekregen. Op zich zijn deze vormen nog steeds interessant om te analyseren en kan men naar legio applicaties en principes toe werken. Veel Bunkai zijn inmiddels (her)ontdekt; verschillende karateka hebben zich hierin gespecialiseerd. Belangrijk aangaande Bunkai is mijns inziens dat men als leraar de (ped)agogiek niet uit het oog verliest en dat je je als karateka laat inspireren uit allerlei invalshoeken. Het proces van leren en eigen maken kost tijd en energie. Vaak willen we "bochten afsnijden" en snel resultaat halen. Dit past minder goed in budo; we vinden het belangrijk om te ondergaan en vormen eigen te maken, voordat we direct al conclusies trekken en er meningen over vormen. Het proces is eenmaal belangrijk in "do" disciplines. Maar, niet ieder mens is hetzelfde; wat voor de één prettig en makkelijk werkt, zal voor de ander niet geschikt zijn. Hier kom je met name achter door veel verschillende applicaties te verkennen en uit te vinden wat je wilt uitdiepen en trainen. Praktisch zal dit onder meer gekoppeld zijn aan het favoriete kata van de karateka (daar is de interesse het hoogst en zijn de solo bewegingen reeds het meest eigen gemaakt) en de ervaring en/of tijd dat de karateka reeds traint.

 

Jiyu Kumite / Randori

Juyi Kumite betreft het zogenaamde sparren. Dit is erg leuk om te doen en de meeste mensen zijn wel in voor een vorm van "wedstrijdje" in een gecontroleerde omgeving. Het zal je positief confronteren en het zal je vervolgens doen groeien in je karate. Randori is feitelijk hetzelfde, maar deze term wordt meer toegepast in (Aiki)Jujutsu. Reden dat ik deze term erbij vermeld is om aan te geven dat in mijn visie Jiyu Kumite een zo compleet mogelijke manier van sparren betreft. Dit is niet beperkt met "slaan en schoppen", maar ook vastgrijpen, naar de grond brengen en het grondwerk mag worden toegepast tijdens het sparren in de dojo. Uiteraard afgestemd op de 2 betreffende karateka. De dojo is een oefenruimte waarbij je werkt aan je groei. Juyi Kumite vindt plaats in de dojo en is dus geen gevecht!

 

Tenshin Happo & Uke no Gogenri

tenshin happoMabuni Kenwa benoemde een aantal specifieke principes in het Karate-do. Twee belangrijke hierin welke betrekking hebben op Kumite zijn Tenshin Happo en Uke no Gogenri.

Tenshin Happo staat letterlijk voor het verplaatsen (tenshin) in 8 (happo) richtingen. Als overeenkomstig met veel culturen hebben getallen meer betekenis dan enkel de numerieke waarde. Het getal acht staat symbool voor "veelheid" of "oneindig". In feite wordt met Tenshin Happo het verplaatsen in alle richtingen genoemd. Verplaatsen is essentieel in Kumite, daar hiermee de lichaamspositie bepaald wordt. Het positioneren van het lichaam wordt in het algemeen Taisabaki genoemd.

Tenshin Happo wordt vaak getraind als Kihon reeks in 8 richtingen en vervolgens wordt de applicatie toegepast van deze reeks als Bunkai. Deze vormen liggen niet vast; afhankelijk van je niveau en de principes welke je wilt trainen kun je Tenshin Happo trainingsvormen samenstellen en toepassen.

In 2004 ben ik in de gelegenheid geweest de Yoshukan dojo in Osaka te bezoeken voor onderricht van Mabuni Kenei Soke. Tijdens de conversatie vooraf gaf hij te kennen dat Tenshin Happo het belangrijkste is in Karate. Op dat moment zal dat inderdaad zijn idee geweest zijn. Ik concludeer hieruit dat Tenshin Happo, ofwel verplaatsingen heel belangrijk zijn. Dit is op zich niet vreemd, daar dit geldt in praktisch alle krijgs- en gevechtskunsten. De verplaatsingen (in combinatie met timing) zijn bepalend voor je positie. Positionering is het halve werk naar overwinning of in geval van krijgskunst overleving.

Uke no Gogenri staat voor 5 principes van ontvangen. Vaak is het omschreven als 5 principes van verdedigen, maar de term "verdedigen" doet het begrip "uke" te kort. Ontvangen of ondergaan zijn betere verklaringen voor de term uke. Mabuni Kenwa Soke benoemde 5 principes van ontvangen: Rakka, Ryusui, Kushin, Teni en Hangeki. Een korte verklaring van deze principes:

Rakka: "Een bloem doen vallen". Hiermee wordt gedoeld op verdedigen zonder te verplaatsen. Een vrij "harde" manier, die praktisch veel voorkomt.

Ryusui: "stromend water". Dit komt neer op verdedigen zonder tegenkracht, ofwel met de beweging mee. Een vrij "zachte" manier, in feite het principe van Judo

Kushin: "vouwen van het lichaam" (veerkracht). Dit komt neer op fysiek van laag naar hoog of andersom bewegen. Een soort absorptie van de aanval en daarna als een veer direct vervolgen met je tegenaanval.

Teni: "verandering van positie door verplaatsing". Dit komt in feite bij iedere vorm van Kumite voor, met uitzondering van het Rakka principe.

Hangeki: "tegenaanval". De verdediging is ook direct de tegenaanval, het Sen no Sen principe is vergelijkbaar. Je anticipeert op de aanval middels een fractie eerder de tegenaanval te geven. Dit principe kom je veel tegen bij klassieke krijgskunsten waarbij Bujutsu toegepast wordt, ofwel "het stoppen van het gevecht". Bij de ontvangst/verdediging counter je dan ook direct; dat gevecht moet namelijk zo snel mogelijk stoppen.

Als je kumite vormen analyseert kom je meestal een mix van deze bovenstaande principes tegen. Principes zijn in een later stadium van trainen belangrijk, daar je hiermee de exacte vormen loslaat en je gaat werken naar het eigen maken van principes. Dit past perfect in het idee van DO, de weg, ofwel groei en ontwikkeling. Uiteraard op fysiek gebied, technische vaardigheid en op mentaal gebied.